पशु हाट बजार ब्यवस्थापन सम्बन्धि संसोधन सहित दोस्रो पटक प्रकासित सूचना।