News and Notices

Covid-19 को PCR जाँचको लागि नमुना संकलन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

तपसिल बमोजिम मिति, समय र स्थानमा Covid-19 को PCR जाँचको लागि नमुना संकलन कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ।

तपसिल

मितिः- २०७८।०२।०९, आईतबार

समयः- बिहान १० बजे देखि १:०० बजे सम्म

Pages