आ.ब. ०७९/०८० को भुत्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा ।