आ.ब ०८०/०८१ को लागि योजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी पठाई दिने सम्बन्धमा ।