गरीब परिवारको प्रारम्भिक सूची उपर गुनासो दर्ता गर्न चाहिने आवश्यक अनुसूचीहरू।