नगर प्रहरी पदको शारिरिक परिक्षण परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।