अति आवश्यक सेवा संचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !