कर्मचारी सबै-Coivd-19 कोरोना बिमाका लागि विवरण उपलब्द गराउने सम्बन्धमा।