जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैया बाराको च.न.२०५४५ मिति २०७७।०३।१६ गतेको पत्र यसै साथ संलग्न छ। ब्यहोरा अवगत भई सोही अनुसार गर्न गराउन हुन सरोकारवाला सबैमा अनुरोध छ।