नगरपालिका अन्तर्गत संचानलन भएको योजना को भूक्तानी सम्बन्धि सूचना।