राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अबलम्बन गर्ने सम्बन्धमा।-श्री वडा कार्यालय सबै