सूचना तथा समाचार

करारमा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि दरखास्त अह्वान सम्बन्धि सूचना।

नोटः-   सि.नं. १ को शैक्षिक योग्यता मा स्‍नोतक हुने पर्ने ठाँउमा स्‍नोतकोत्तर भएकोले सच्चाईएको ब्यहोरा अनुरोध छ।

नोटः-   सि.नं. १ को शैक्षिक योग्यता मा स्‍नोतक हुने पर्ने ठाँउमा स्‍नोतकोत्तर भएकोले सच्चाईएको ब्यहोरा अनुरोध छ।

Pages