उपभोक्ता समिति गठनको लागि उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा।