कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।