कम्प्युटर उपरेटर पदको परिक्षा समय संशोधन सम्बन्धि सूचना ।