क्षयरोग मुक्त अभियान कार्यक्रम संयोजक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।