दमकल चालक र फायर फायटर मैन पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा।