दमकल चालक र फायर फायटर मैन पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।