दुवानी समेत ग्याससहितको सिलिन्डर दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।