धान बाली कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।