पशु चिकित्सक (अधिकृत स्तर छैठो) र पशु प्राविधिक (सहायक स्तर चौथो) पदको अन्तरवार्ता परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।