पशु हाट बजार ब्यवस्थापनका लागि तेश्रो पटक प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र अब्हानको सूचना।