प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।