प्राविधिक सहायक पदको लिखित परिक्षा स्थगित सम्बन्धमा ।