ब्यक्तिगत घटना दर्ता, समाजिका सूरक्षा विवराण तथा गुनासो दर्ता गर्न वडा स्तरीय दर्ता शिविर संचालनको लागि सेवा प्रदायक छनौटको लागि-शिलबन्दी दरभाउपत्र अहवान सम्बन्धमा।