वडा स्तरीय दर्ता शिविर संचालनको लागि सेवा प्रदायक छनौटको लागि-शिलबन्दी दरभाउपत्र अहवान सम्बन्धमा।-दोस्रो पटक प्रकाशित