साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नका लागि प्रस्तावना आहवान सम्बन्धि सूचाना। द्रोस्रो पटक प्रकाशित